اتاق شیشه ای

اسناد شفافیت عملکرد مجموعه

گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور 1397

گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور 1398

گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور 1399

صورت‌های مالی منتهی به 31 شهریور 1397

صورت‌های مالی منتهی به 31 شهریور 1398

صورت‌های مالی منتهی به 31 شهریور 1399