شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان​

تاریخچه شرکت :
شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان از شرکتهای تابعه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است که در تاریخ ٦/٤/٨١ با شماره ١٨٨٣١٠ به ثبت رسیده است .

شرکت لیزینگ فرهنگیان
اهداف اصلی شرکت:
١ – ارائه خدمات لیزینگ بهتر برای جلب رضایت بیشتر
٢ – ارائه خدمات لیزینگ گسترده تر برای کسب درآمد بیشتر

سیاست کلی شرکت:
١ – اصلاح روابط اداری در جهت نظام مندی سیستم بمنظور افزایش رضایت مشتری .
٢ – شناسائی زمینه های تأمین منابع مالی بمنظور گسترش سرمایه گذاری در راستای افزایش دامنه خدمات

محورهای برنامه راهبردی شرکت:
١ – آگاهی و درک خواسته ها و نیازهای فرهنگیان و پیش بینی انتظارات آینده آنان
٢ – طرح ریزی و برنامه ریزی در جهت دستیابی به اهداف لیزینگ برتر
٣ – بهبود مستمر در جهت رسیدن به تعالی سازمانی
٤ – تأمین منابع مالی و گسترش سرمایه گذاری در راستای تأمین اهداف شرکت

به اشتراک بگذارید