اعضای هئیت مدیره

محمدصادق عزیزی

عضو هیات مدیره

رحیم اسماعیلی دانا

عضو هیات مدیره

عیسی شهسوار خجسته

نائب رئیس هیات مدیره

مهدی نیکدل

مدیرعامل وعضو هیات مدیره

محمدهاشم رکن تهران

رئیس هیات مدیره