اعضای هئیت مدیره

محمدهاشم رکن تهران

رئیس هیات مدیره

مهدی نیکدل

مدیرعامل وعضو هیات مدیره

عیسی شهسوار خجسته

نائب رئیس هیات مدیره

محمدصادق عزیزی

عضو هیات مدیره

رحیم اسماعیلی دانا

عضو هیات مدیره