اعضای هئیت مدیره

حمیدرضا نجف پور کردی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
غلامحسن تقی نتاج

غلامحسن تقی نتاج

رئیس هیات مدیره

حمید باقرنژاد

نائب رئیس هیات مدیره

جواد زارع پور

عضو هیات مدیره

هوشنگ عمرانى كلوچه

عضو هيات مديره