امیر انباردار

معاون امور شرکت ها
سوابق اجرایی
  • مدیر آموزش ضمن خدمت جهاد سازندگی
  • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بذر استقلال
  • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت گوشت زیاران
  • عضو هیأت مدیره شرکت خاک چینی ایران
  • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت هلدینگ پروتئینی پگاه
  • رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
  • مدیرنظارت برهلدینگ ها شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
  • عضو هیأت مدیره شرکت سولیران

سوابق تحصیلی
  • کارشناسی مهندسی کشاورزی

اطلاعات بیشتر