محسن حسین کاشی

مدیر خدمات مدیران
سوابق اجرایی
 • رئیس روابط عمومی شرک سایپا یدک
 • مدیرارتباطات شرکت ایساکو
 • مدیر ارتباطات شرک بازرگانی توسعه نیشکر
 • مدیرعامل شرکت ره آوران سبز آفاق
 • مدیربازرگانی شرکت ره آوران سبز آفاق
 • مدیرپشتیبانی شرکت گلستان خودرو
 • مدیر ایمنی ورفاه شرکت اورند پیشرو
 • کارشناس مدیریت خدمات مدیران موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
 • عضو هیئت مدیره شرکت شبکه همراه دانش
 • مدیرخدمات مدیران موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

سوابق تحصیلی
 • کارشناسی جغرافیا

اطلاعات بیشتر