عادل کریمی

مشاور مدیرعامل در ارزیابی، نظارت و اموراقتصادی
سوابق اجرایی

سوابق تحصیلی

اطلاعات بیشتر