علی الهیار ترکمن

نایب رییس هیات امنا
سوابق اجرایی

سوابق تحصیلی

اطلاعات بیشتر