علی فتاحی

مدیریت سرمایه انسانی و رفاه
سوابق اجرایی

سوابق تحصیلی

اطلاعات بیشتر