فرهاد رنجبران

مدیر حوزه مدیرعامل
سوابق اجرایی
  • مدیر دفتر مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان
  • دبیر شورای معاونین صندوق خیره فرهنگیان
  • موسس و رئیس هیات مدیره شرکت فرهنگی، آموزشی فن‌آوران
  • کارشناس ارشد امور اعضاء صندوق ذخیره فرهنگیان
  • عضو هیأت مدیره شرکت بیمه امید و آسایش
  • عضو هیأت مدیره شرکت فرآیند نوین استحکام سازه
  • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره هلدینگ تدبیرگران اطلس

سوابق تحصیلی
  • دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار

اطلاعات بیشتر