محسن صادقی

مدیر سرمایه گذاری
سوابق اجرایی
  • مدرس دانشگاه شهید بهشتی
  • مدیر تیم صندوق های سرمایه گذاری شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت
  • مدیر تطبیق شرکت رتبه بندی اعتباری پایا
  • مدیر توسعه کسب و کار شرکت سرمایه گذاری داریس
  • کارشناس ارشد بازار سرمایه در شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
  • پژوهشگر و کارشناس مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی در سازمان بورس و اوراق بهادار
  • کارشناس ارشد سرمایه گذاری شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

سوابق تحصیلی
  • دکترای مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات بیشتر