محسن مسعودی

عضو هیات امنا
سوابق اجرایی

سوابق تحصیلی
  • فوق لیسانس روانشناسی تربیتی

اطلاعات بیشتر

از دیگر فعالیت و مسئولیت های ایشان می توان به موارد زیر اشاره نمود :

کارشناس برنامه ریزی
کارشناس مسئول امار
کارشناس مسئول طرح و برنامه
رئیس طرح و برنامه استان فارس
عضو هیات امنا صندوق وام ضروری استان
عضو هیات امنا صندوق اداره کل آموزش و پرورش
دبیر شورای برنامه ریزی استان فارس
عضو کار گروه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استان