سید عبدالمجید فرجی

رئیس هیات مدیره
سوابق اجرایی

سوابق تحصیلی

اطلاعات بیشتر